foradia cdturisme

Esmenes al ple de Compromís per desbloquejar l’acord del BUS

El grup de Compromís a l’Ajuntament d’Alcoi presentarà unes esmenes a la proposta d’aprovació del nou contracte per a la concessió del transport urbà. David Abad: “ja seria hora que s’aprovara un contracte en condicions amb subús; un vertader acord que defense els interessos dels alcoians, i que fins ara sempre ha estat favorable a l’empresa. I ha estat així quan governava el PP, i ara que governa el PSOE i EU també".

autobus esperaEl grup de Compromís a l’Ajuntament d’Alcoi presentarà unes esmenes a la proposta d’aprovació del nou contracte per a la concessió del transport urbà. Aquestes esmenes i l’acord aportarien el vot a favor de Compromís al ple i per tant el desbloquejament del servei públic del BUS.

david abadEl portaveu de Compromís ha declarat que: “Des de fa anys que hem dit que tenim interés a tancar un vertader acord que defense els interessos dels alcoians, i que fins ara sempre ha estat favorable a l’empresa. I ha estat així quan governava el PP, i ara que governa el PSOE i EU també”.

Abad insisteix que: “Aquestes esmenes tenen la intenció d’establir unes condicions més justes i equilibrades en el contracte.” Us les hi adjuntem a continuació per coneixement.

ESMENA AL NOU CONTRACTE-PROGRAMA DEL SERVEI D’AUTOBÚS AMB TUASA-SUBÚS

Tenint en compte l’informe del TSA del Gabinet Jurídic, en què afirma que la nova proposta és una simple “revisió de preus” més que una modificació del règim econòmic del contracte, que “se mantiene inalterado desde el inicio de la concesión”; i tenint en compte també l’informe de la Intervenció de l’Ajuntament, que insistia en els mateixos defectes que tenia la revisió del contracte en el 2009, un dels quals era precisament que el sistema era complex, “difícilmente controlable por la administración y cuya única fuente de información sobre costes e ingresos es determinada por la mercantil”…; Es per això que compromís Proposa que s’incorporen a la proposta del nou contracte-programa les següents esmenes o suggeriments:

 • 1. Cal incorporar, on es considere adient, el següent:
  “Els bons-bus seran gestionats exclusivament per l’Ajuntament, tant els actualment vigents com els que es puguen incorporar en el futur (anuals, famílies nombroses, aturats, etc.)”.
 • 2. En l’apartat 5.2.5. es parla d’una despesa que és “alquiler de instalaciones”. En el contracte-programa no figura el contracte de lloguer, entenem que és perquè ja és propietat de la mercantil que la va adquirir al mateix Ajuntament (març de 2010). En conseqüència, cal suprimir aquesta despesa de lloguer.
 • 3. El punt 7. Beneficio empresarial cal reformular-lo (en l’informe d’Intervenció del 2009 ja s’advertia que eren excessius) i deixar-lo en els termes següents:
  “Es proposa mantenir els beneficis empresarials en un sis (6) per cent sobre el cost total brut, deduïts els ingressos per viatgers del bon-bus i les  despeses financeres i d’inversió”. Per tant, caldrà recalcular-lo.
 • 4. En el punt 8. Estimación de viajeros cal introduir un primer paràgraf que diga així: “S’adquirirà el material adient perquè el flux de viatgers o bitlletatge tinga un doble reflex o control automàtic, instantani i informatitzat, tant en la mateixa empresa concessionària com en els serveis de l’Ajuntament, obert al grups polítics”.
 • 5. En el mateix punt 8, apartat 2.4, quan parla de l’excés de 100.000 viatgers,  cal subtituir “se consideraría beneficio exclusivo de la empresa concesionaria” per “benefici exclusiu de l’Ajuntament”.
 • 6. En el punt 10. Forma de pago, punt 10.2, s’adverteix a l’Ajuntament que “el incumplimiento de estas medidas podrá generar intereses de demora o, en su caso, indemnizaciones”. Caldrà incloure també les penalitzacions que li corresponen a l’empresa concessionària en cas d’incompliment, que no hi figuren.
 • 7. En el punt 14, en l’apartat “Subvención a la explotación”, s’afirma que el cost/hora és de 22,8273 euros/u. Cal incloure també el cost per quilòmetre, que no figura.
 • 8. En el punt 14, on es fa la quantificació econòmica de l’exercici 2014 –i per extensió de les diferents anualitats-, s’hauria d’incloure-hi –almenys en el resum final- el detall del cost total de cada línia o servei (quilòmetres, hores, etc.).
 • 9. En un Annex al contracte haurien de figurar els itineraris, les parades, horaris aproximats, les matrícules de la flota d’autobusos, la seua antiguitat, etc. Tal com figurava en propostes anteriors.
 • 10. Proposem, així mateix, incloure la clàusula de la creació d’una Comissió Mixta, amb participació dels grups de l’oposició, que es reunirà almenys dues vegades l’any: la primera, quan la mercantil presente en gener-febrer la “Memoria de liquidació de l’any vençut” (punt 10.2.9), i la segona sis mesos després.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *