foradia elgrat

La proposta de concurs per ajudicar l’aigua, sembla que no serà “massa” obert!!!

Article per Màrius Ivorra

Deixant de banda el posicionament que vaig defensar en el seu dia de gestió pública de l’aigua, que no va ser admesa pel govern i rebutjada en votació al Plenari municipal, ara mateix, el meu plantejament és poder obtindre el millor contracte de subministrament d’aigua i manteniment del clavegueram possible per a la ciutat d’Alcoi.

Respecte al document que ens ha fet aplegar el govern local per a la redacció del plec de condicions per al contrate de l’empresa de subministrament d’aigua i manteniment de clavegueram vull fer les següents matisacions al respecte:

1. La primera i important és que NO és un plec de prescripcions tècniques. És un document híbrid entre Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i Plec de Criteris Administratius (PCAP), perquè inclou apartats que no haurien de ser ací i no inclou uns altres que si haurien d’estar.

a. No hauria de ser:

f62c6a15.png

b. Falta: Un PPT ha d’incloure els treballs que ha de realitzar l’adjudicatari i la forma en què ha de realitzar-los. En aquest sentit si l’inclou, però falten coses que són particulars del servei d’Alcoi, com per exemple: No fa referència a com funciona la bomba de Sant Antoni, que està sent alimentada elèctricament des del poliesportiu. No fa una enumeració de les instal·lacions del servei, etc.

2. En incloure el procediment d’adjudicació ja es pot veure que no serà un concurs obert. Els criteris objectius estan absolutament topats per a evitar diferències, independentment de les ofertes dels licitadors, permetent que es puga establir una diferència en els valors subjectius cap a un licitadoro a l’altre i que ja siga impossible eixugar aquesta diferència amb els criteris subjectius. Dit d’una altra manera el concurs es pot adjudicar a qui es vulga. També cal dir que el valor econòmic dels criteris subjectius és molt dispar.

Demostració: Els criteris subjectius valen en total 55 punts:

b640b6fb.png

Analitzant cadascun:

a. Import inicial fins a 30 punts: L’import inicial mínim es taxa en 4.380.100€. al licitador que aporte major volum d’inversió inicial se li donen 30 punts, a la resta dels licitadors s’avalua segons una fórmula cúbica:

53dab875.png

Per a veure les possibilitats de diferenciar-se en l’oferta utilitzem la següent taula, suposant que el licitador que aporte major volum d’inversió siga el doble del mínim, això és 8.760.200€:

  Inv. Inicial Puntuació % Inv. Respecte màxim Pèrduda punts
Mínim 4.380.100,00 € 0 50% 30
L1 4.818.110,00 € 8,13 55% 21,87
L2 5.256.120,00 € 14,64 60% 15,36
L3 5.694.130,00 € 19,71 65% 10,29
L4 6.132.140,00 € 23,52 70% 6,48
L5 6.570.150,00 € 26,25 75% 3,75
L6 7.008.160,00 € 28,08 80% 1,92
L7 7.446.170,00 € 29,19 85% 0,81
L8 7.884.180,00 € 29,76 90% 0,24
L9 8.322.190,00 € 29,97 95% 0,03
L10 8.760.200,00 € 30 100% 0

S’estableix una fórmula en la qual un licitador amb un 75% de la inversió del màxim licitador, això és aportar 2.190.050€, només perdria 3,75 punts.

b. Import d’inversions anuals: s’estableix el mínim en 189.000 €. Si un licitador ofereix 50.000 € més. ja obté 14 punts, per tant, superant aquest llindar la màxima diferència és d’1 punt en aquest apartat. (el fet lògic ací hauria sigut designar l’import mínim en 189.000 €+50.000 € i que els 15 punts anaren als que estigueren en la fórmula.

c. Import en campanya de comunicació: Aquest criteri no està bé, ja que al licitador que aportara 10.000€/any obtindria els 6 punts i la fórmula per a la resta serà:

55a6d58f.png

Aquesta fórmula està mal plantejada, ja que un licitador que donara més del mínim obtindria més de 6 punts. Segurament el que han volgut és fixar el màxim i establir una línia descendent, per la qual cosa hauria d’indicar que en qualsevol cas el màxim serà 6 punts. Per tant, es pot veure que oferint 10.000€/any, ja no hi ha possibilitat de fer diferencies

d. Compromís de vehicles elèctrics: El licitador que aporte vehicles elèctrics (tots, perquè això ja no és cap element de mèrit) aconseguiran 4 punts. Impossibilitat per tant d’establir diferències.

3. Per últim es puntua amb 13 punt, el criteri subjectiu: Creació d’un Pla Director d’abastiment. Un criteri que puntua la realització d’anàlisi, on l’actual empresa és la màxima coneixedora de la situació i impossibilita que qualsevol altra empresa puga aconseguir la màxima puntuació en aquest criteri.

S’han deixat per tant els criteris “objectius” totalment controlats perquè en la pràctica siga impossible aconseguir més de 5 punts de diferència. N’hi ha prou que en els criteris subjectius es done a algun licitador més de 5 punts perquè el concurs li siga adjudicat. Amb tot açò sembla que al concurs amb aquest document no podem dir-li que siga un concurs obert.

Amb aquesta redacció sembla que es deixa de banda el que més necessita la ciutat, realitzar inversions per substituir els kilòmetres de tubs de fibrociment o les deficients conduccions de clavegueram a molts barris de la ciutat.

Davant d’aquests plantejaments que he exposat, demane que el document es refaça per part del departament tècnic municipal per tal d’evitar possibles suspicàcies.

Font: Màrius Ivorra./


barnasants

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *